Členská základna Sboru dobrovolných hasičů v Pyšelích má v posledních letech zhruba 100 členů,
z toho je 35 % žen. Činnost sboru je velmi rozmanitá. Na prvním místě členové zabezpečují akceschopnost techniky, starají se o výstroj a výzbroj.

V posledních letech byla svépomocí provedena kompletní oprava vozu DA LT 55, které nahradilo vůz IFA W50. Byl pořízen nafukovací člun, zvedací vak, nová požární stříkačka PS Alfa2, přetlakový ventilátor, hasící hřeby Dafo a k tomu navazující "D program". V roce 2014 jsme zakoupili hasičský speciál T 805, který budeme postupně opravovat, aby byl součástí našeho SDH jako dříve. V letošním roce jsme díky dotacím získali nové zásahové vozidlo Tatra CAS 30 S2VH. Součástí vozu byla spousta nového vybavení, které společně s CAS zvýšilo akceschopnost jednotky.


Příprava zásahové jednotky probíhá jednak výcvikem velitele jednotky, ale i školením HZS v kurzech strojníků, velitelů, nositelů dýchacích přístrojů, obsluhy motorové pily nebo dokonce technik ochrany obyvatelstva.

Dále se účastníme nočního Hasičsko-záchranářského cvičení Přestavlky, kde ve cvičení dosahujeme velmi dobrých výsledků a zvyšujeme si připravenost jednotky na mimořádné události. Družstvo mužů se také zúčastňuje okrskových soutěží v požárním sportu nebo dalších soutěží pořádané okolními SDH.

Již několik let máme ženské družstvo, které se zúčastňuje nejen na soutěžích, ale také cvičení pro ženská družstva, která na okrsku Čerčany nazýváme "Dámská jízda". Jedná se o cvičení podobného charakteru jako pro zásahové jednotky. Cvičení se pořádá jako denní i noční. Ženy na nich předvedly, že umí pracovat s technikou a výzbrojí a mohou tak v případě potřeby doplnit mužské družstvo.

V posledních letech se zapojili také senioři do činnosti a to účastí v soutěži "Seniorské jaro", kterou organizuje ve spolupráci s okrskem Čerčany SDH Čtyřkoly. Jedná se o soutěž pro padesátileté a starší členy sboru. Můžeme konstatovat, že nám naši starší členové předvedli, že "hasičina" se nezapomíná.

Daří se nám reprezentovat sbor i obec (město) i mimo naši působnost a to aktivní účastí na hasičských slavnostech v Litoměřicích, kde jsme předvedli naši dvoukolovou stříkačku z roku 1934. Dále jsme pomáhali zabezpečovat hasičské dny na Konopišti. V oblasti kulturní, sportovní a společenské připravujeme pro naše spoluobčany každoročně hasičský ples. Ve spolupráci se Sokolem Pyšely a Sportovním klubem Pyšely organizujeme dětský den.

V letech 2006 až 2014 jsme vždy v květnu sehráli zápas v kopané se starou gardou místního SK Pyšely. V roce 2008 se díky našim členům podařilo provést úpravu hasičské zbrojnice a to vybudováním kuchyňky, sprch a sociálního zařízení (WC). Dále pak byla upravena zahrada, hřiště na volejbal a zpevněna plocha na příležitostný sběr železného šrotu a elektro odpadu. Byl zakoupen kontejner na uskladnění dřevěných překážek a dalšího materiálu, který se již nevejde do garáží a nechceme, aby byl vystaven povětrnostním vlivům.

V oblasti práce s mládeží se nám podařilo získat nové vedoucí mládeže a organizovat osm let kroužek Mladých hasičů. V posledních dvou letech sice vedoucí odešli na rodičovskou dovolenou, ale doufáme, že po jejím ukončení se opět vrátí vychovávat naše mladé hasiče.

Daří se nám ve spolupráci s MŠ a ZŠ organizovat prohlídky hasičské zbroj-nice a provádět ukázky hasičské techniky. Každý rok pořádáme místní kolo výtvarné a literární soutěže "Požární ochrana očima dětí". Účast v této soutěži je velmi dobrá. Několik prací postoupilo do vyšších kol.